Podstawowe informacje

Prawomocny wyrok sądu rozwiązujący małżeństwo zakończy ten związek, jednakże jego skutki mogą być odczuwalne przez byłych małżonków przez wiele lat po zakończeniu postępowania sądowego. Po rozwodzie nadal będą oni rodzicami swoich dzieci ( pozostaną sprawy alimentów, władzy rodzicielskiej) jak i byłymi małżonkami (zagadnienia alimentów dla byłego małżonka i ew. wzajemne rozliczenia). Prawomocny wyrok rozwodowy (także ustanawiający separację) spowoduje postanie rozdzielności majątkowej stron. Wyrok ten będzie skuteczny wobec wszystkich wierzycieli stron. Po uzyskaniu prawomocności orzeczenia nie powstanie odpowiedzialność za nowe zobowiązania małżonka. Natomiast jeżeli małżonek długi już zaciągnął, to warto rozważyć wystąpienie z pozwem o zniesienie ustawowej wspólności z datą wsteczną. Taki wyrok lepiej zabezpieczy interesy małżonka wnoszącego pozew niż umowa majątkowa małżeńska zawarta u notariusza. Po orzeczeniu przez Sąd rozwodu bądź separacji małżonkowie po sobie nie będą dziedziczyli. W sprawie o rozwód Sąd z urzędu rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, alimentach na niepełnoletnie dzieci może orzec o alimentach na rzecz małżonka, orzec o wspólnym mieszkaniu stron, podziale majątku wspólnego stron.

Nastąpi zgodny wniosek małżonków. W takiej sytuacji sąd nie będzie rozpatrywał kwestii zawinienia stron w zakresie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Na tym etapie będziemy aktywni dążąc do wypracowania akceptowalnych warunków i możliwie bezkonfliktowego rozstania małżonków. Następnie wykażemy, iż doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego – więzi emocjonalnych, fizycznych i gospodarczych pomiędzy małżonkami, co jest niezbędne dla uzyskania wyroku rozwodowego.

Taką sprawę zakończymy wyrokiem już na pierwszej rozprawie.

W takim postępowaniu konieczne jest wykazanie winy jednego lub obu małżonków w zakresie rozkładu pożycia małżeńskiego. Dla wykazania winy małżonka konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego tj.  wyjaśnień świadków, obdukcji lekarskich, zdjęć, nagrań itp. Są to z reguły postępowania nieco bardziej skomplikowane, a przez to dłuższe i wyczerpujące emocjonalnie dla stron i ich dzieci.

W każdej z opisanych wyżej spraw sąd orzeknie zagadnieniach związanych z małoletnimi dziećmi małżonków – tj. z kim będą mieszkały po rozwodzie, jak będą wyglądały kontakty drugiego rodzica z dziećmi, jak wysokie będą alimenty.

Nasza koncepcja doradztwa

Rozpad małżeństwa jest zdarzeniem traumatycznym, łączy się z utratą zaufania, stabilności i poczucia bezpieczeństwa, a także obawą o przyszłość. W takiej sytuacji dodatkowy stres wywołuje decyzja w zakresie podjęcia stosownego postępowania i właściwych czynności procesowych prowadzących do formalnego zakończenia związku małżeńskiego. Potrafimy negatywne czynniki tego etapu zaistniałej sytuacji zminimalizować i dokładamy całej staranności aby zapewnić możliwie największy komfort i redukcję negatywnych emocji. Dążymy do zachowania równowagi i harmonii, które połączone umożliwiają sprawne, zrównoważone działanie. Stąd nie dążąc do unicestwienia przeciwnika procesowego zabezpieczymy w pełni twoje interesy i wypracujemy najlepsze w danej sytuacji rozwiązania. W naszej ocenie taka metodyka funkcjonowania nie wyklucza dynamiki działań ani zabezpieczenia twoich wszelkich roszczeń. Będziemy dążyć do przeprowadzenia jak najkrótszego postępowania, a eliminując wszystkie zbędne czynności procesowe potrafimy uzyskać orzeczenie sądu nawet na pierwszym posiedzeniu w sprawie.

Koszty postępowania – opłaty sądowe

Opłata sądowa: 600 zł, Gdy sprawa kończy się nieorzekaniem o winie, wówczas zwracana jest połowa tej opłaty (300 zł), a były małżonek powinien zwrócić nam 150 zł.

Opinia OZSS (przy małoletnich dzieciach): 500 – 1.000 zł,

Opinia tzw. Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, jest wymagana zazwyczaj gdy strony mają małoletnie dzieci i istnieje wątpliwość, czy rozwód nie wpłynie negatywnie na ich dobro lub w przypadku, gdy rodzice spierają się o władzę rodzicielską oraz o częstotliwość kontaktów z dziećmi.

Ewentualny koszt mediacji (wynagrodzenie dla mediatora): do 450 zł, Jest to próba ugodowego załatwienia sprawy przy udziale wykwalifikowanego mediatora, kosztuje 150 zł – pierwsze spotkanie i 100 zł każde następne (łącznie do 450 zł). Wynagrodzenie mediatora powiększone zostanie o zwrot kosztów jego przejazdów, wynajmu pomieszczenia (do 70 zł za jedno spotkanie), korespondencji (30 zł).

Ewentualny koszt kuratora rodzinnego (gdy sąd zarządza wykonanie wywiadu środowiskowego): ok. 80 zł,

Dodatkowe koszty sądowe w przypadku zasądzenia alimentów: zależne od wysokości zasądzonych alimentów.

Podział majątku małżonków, to dodatkowa opłata 300 zł (zgodny podział majątku) lub 1.000 zł (sporny podział majątku). Sąd niezmiernie rzadko zajmie się podziałem majątku w toku sprawy rozwodowej – praktycznie uzasadnione jest to tylko wtedy, gdy małżonkowie wypracowali wspólne stanowisko i kwestia ta nie wpłynie na wydłużenie się sprawy.

Zabezpieczenie roszczenia (np. kontakty z dziećmi – 40 zł lub zmiana zabezpieczenia alimentów – 100 zł).

Dodatkowe wnioskowanie o eksmisję małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania wymaga opłaty sądowej w wysokości 200 zł.

Podział majątku

Zgodny podział majątku
Jest to rozwiązanie rekomendowane. Sprawę taką przeprowadzimy poprzez zawarcie stosownej umowy, a jeśli przedmiotem podziału będzie również nieruchomość (mieszkanie, dom lub działka), konieczne będzie sporządzenie aktu notarialnego.

Brak zgody małżonków w zakresie podziału majątku
Wówczas wymagane jest uzyskanie stosownego orzeczenia sądu, który zdecyduje o tym, jakie składniki majątku przypadną małżonkom. Niezbędna może okazać się sprzedaż danego składnika majątku i podział pomiędzy stronami uzyskanej kwoty. Sprawy takie są z reguły długotrwałe, i wymagają wyceny składników majątku przez biegłego sądowego, co wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Zasadą jest równy udział małżonków w majątku wspólnym. Jednak z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, aby ustalenie wielkości udziału w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku. Należy jednak wskazać ważny powód (np. hulaszczy tryb życia małżonka, długotrwałą separację faktyczną), a także różny stopień udziału obojga małżonków w tworzeniu wspólnego majątku (np. celowe niepodejmowanie lepiej płatnej pracy, duże różnice w wysokości pensji). Sąd bierze pod uwagę również pracę, związaną z osobistym zaangażowaniem się w wychowanie dziecka i utrzymanie domu (np. matka, która nie pracuje zawodowo, ale wychowuje w domu dziecko).

Alimenty

W pierwszej kolejności ustalimy uzasadnione potrzeby osoby, która ma otrzymać alimenty. Będą to podstawowe potrzeby życiowe, ale uwzględnimy również dotychczasowy poziom życia tej osoby.

Wysokość alimentów
Zbadamy sytuację majątkową i zdolności zarobkowe osoby, która będzie zobowiązana do zapłaty alimentów. Przy określaniu wysokości alimentów ważne będą również inne zobowiązania np. raty kredytowe. Nie każdy kredyt będzie tak samo oceniany przez sąd – ważna jest chwila jego zaciągnięcia, wysokość, a także cel, na który zostały przeznaczone środki z tego kredytu.

Rodzaje alimentów:

Z reguły dochodzone od drugiego z rodziców. W pozwie wskażemy konkretne potrzeby dziecka (np. jedzenie, ubranie, obuwie, środki czystości i higieny, lekarstwa, nauka, wyjazdy wakacyjne) oraz ich średni koszt w jednym miesiącu.

Orzekane w wyroku rozwodowym w sytuacji orzeczenia wyłącznej winy rozkładu pożycia małżeńskiego. Wtedy małżonek niewinny może uzyskać alimenty w sytuacji, kiedy jego sytuacja majątkowa ulegnie pogorszeniu na skutek rozwodu. Alimenty takie mogą się jednak pojawić również w przypadku nieorzekania o winie stron lub gdy winę za rozkład pożycia ponoszą oboje małżonkowie. Wtedy były małżonek, który nie ze swojej winy popadł w niedostatek może żądać alimentów od drugiego małżonka. Obowiązek ten co do zasady trwa do pięciu lat od dnia orzeczenia rozwodu.

Alimenty orzekane w celu zapewnienia przyczyniania się do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny. Orzekane przez Sąd gdy jeden z małżonków nie uczestniczy w utrzymaniu gospodarstwa domowego. Sąd zasądzi stosowną kwotę z przeznaczeniem na cele rodzinne (np. czynsz, media, wyżywienie itp.).

Kontakt z dzieckiem

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (k.r.o.) nie zawiera definicji władzy rodzicielskiej, choć wskazuje w art. 95 § 1 jako składniki władzy rodzicielskiej prawo i obowiązek rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. Uzupełnieniem art. 95 § 1 k.r.o. jest art. 98 k.r.o., który przyznaje rodzicom także prawo do reprezentacji dziecka. Zatem należy przyjąć, że władza rodzicielska obejmuje w szczególności: pieczę nad osobą dziecka, zarząd jego majątkiem i reprezentowanie dziecka.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, to każdy z nich jest obowiązany i uprawniony do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. Jeśli rodzice nie uzgodnią wspólnego stanowiska i nie znajdą porozumienia, to ich wątpliwości rozstrzygnie sąd opiekuńczy. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym rozłącznie, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd pozostawi władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawią oni zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

W braku porozumienia, sąd uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. W uzasadnionych sytuacjach, kiedy dobro dziecka jest zagrożone, sąd może pozbawić władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców, zawiesić władzę jednego z nich lub też zawiesić władzę rodzicielską obojga. W praktyce najczęściej konieczność uregulowania władzy rodzicielskiej występuje w przypadkach kiedy rodzice dziecka żyją rozłącznie, co zwykle wiąże się z rozpadem ich związku oraz brakiem komunikacji i możliwości ustalenia wspólnych decyzji.

Kontakt – linki

Biuro Płock

ul. Obrońców Helu 15
09-410 Płock

tel: +48 668 096 695
kolecki@pkmksp.com

Informacje

© 2019 PKMKSP Powered by: Design-it